โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์ 1,651,574,368 75.52%
2 สำนักงานประกันสังคม 81,148,200 3.71%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,623,539 1.77%
4 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,000,000 0.59%
5 นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 10,800,000 0.49%
6 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด 9,885,900 0.45%
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 9,207,116 0.42%
8 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 7,775,400 0.36%
9 นายวันจักร กิจธนามงคลชัย 7,000,000 0.32%
10 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 6,545,041 0.30%
  รวม 10 อันดับแรก 1,835,559,564 83.94%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,186,796,580