โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์ 1,650,464,136 75.42%
2 สำนักงานประกันสังคม 95,156,000 4.35%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,559,219 2.08%
4 STATE STREET EUROPE LIMITED 20,873,561 0.95%
5 บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 14,108,000 0.64%
6 นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 11,870,000 0.54%
7 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 9,099,100 0.42%
8 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 8,112,700 0.40%
9 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 7,691,400 0.35%
10 นาย วันจักร กิจธนามงคลชัย 7,000,000 0.32%
  รวม 10 อันดับแรก 1,869,934,116 85.44%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,188,504,922