โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์ 1,650,251,749 75.46%
2 สำนักงานประกันสังคม 84,452,800 3.86%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 47,856,603 2.19%
4 STATE STREET EUROPE LIMITED 20,026,161 0.92%
5 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,611,500 0.62%
6 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 11,283,000 0.52%
7 นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 10,970,000 0.50%
8 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 8,677,400 0.40%
9 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 7,775,400 0.36%
10 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด 7,446,600 0.34%
  รวม 10 อันดับแรก 1,862,351,213 85.16%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,186,796,580