ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 2559 1Q60 2Q60 3Q60 4Q60 2560 1Q61 2Q61
สินทรัพย์รวม  66,344 68,689 70,247 71,581 72,244 72,244 77,061 77,497
หนี้สินรวม  30,180 31,810 33,382 34,694 33,584 33,584 37,613 38,045
ส่วนของผู้ถือหุ้น 35,413 36,114 36,132 36,174 37,909 37,909 38,801 38,791
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 751 765 733 713 750 750 647 661
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 46,926 8,072 12,481 10,059 13,322 43,935 8,352 10,930
รายได้รวม  47,173 8,090 12,531 10,095 13,397 44,113 8,368 10,978
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 15,742 2,766 4,509 3,661 4,776 15,713 2,978 3,950
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  8,153 1,851 2,206 1,938 2,542 8,537 1,853 1,981
กำไรสุทธิสำหรับปี 6,069 696 1,782 1,319 1,777 5,574 878 1,591
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,940 681 1,744 1,291 1,740 5,456 862 1,563
ข้อมูลต่อหุ้น                 
มูคค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท)  2,186 2,187 2,187 2,187 2,187 2,187 2,189 2,189
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)  2,186 2,187 2,187 2,187 2,187 2,187 2,189 2,189
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)  16.2 16.5 16.5 16.5 17.3 17.3 17.7 17.7
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.72 0.31 0.80 0.59 0.80 2.50 0.39 0.71
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) 22.5 22.7 22.3 23.5 23.5 23.5 21.4 19.0
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) 8.3 9.3 9.3 8.9 9.4 9.4 8.3 7.6
ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.2 1.1
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) 49,182 49,639 48,766 51,390 51,390 51,390 46,834 41,582
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ                
อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) 0.72 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.61 0.70
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) 11.9 10.4 10.5 11.1 10.6 10.6 10.4 9.8
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 17.1 15.0 15.0 16.1 14.9 14.9 15.1 14.5
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.5 34.3 36.1 36.4 35.9 35.8 35.7 36.1
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.7 8.4 14.0 12.8 13.1 12.4 10.3 14.3
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.85 0.88 0.92 0.96 0.89 0.89 0.97 0.98
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 19,898 21,000 23,700 25,500 24,300 24,300 27,260 27,300
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 0.58 0.66 0.70 0.64 0.64 0.70 0.70