ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 2559 1Q60 2Q60 3Q60
สินทรัพย์รวม  66,344 68,689 70,247 71,581
หนี้สินรวม  30,180 31,810 33,382 34,694
ส่วนของผู้ถือหุ้น 35,413 36,114 36,132 36,174
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 751 765 733 713
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 46,926 8,072 12,481 10,059
รายได้รวม  47,173 8,090 12,531 10,095
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 15,742 2,766 4,509 3,661
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  8,153 1,851 2,206 1,938
กำไรสุทธิสำหรับปี 6,069 696 1,782 1,319
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,940 681 1,744 1,291
ข้อมูลต่อหุ้น       
มูคค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท)  2,186 2,187 2,187 2,187
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)  2,186 2,187 2,187 2,187
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)  16.2 16.5 16.5 16.5
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.72 0.31 0.80 0.59
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) 22.5 22.7 22.3 23.5
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) 8.3 9.3 9.3 8.8
ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) 1.4 1.4 1.3 1.4
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) 49,182 49,639 48,766 51,390
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ      
อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) 0.72 0.66 0.65 0.65
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) 11.9 10.4 10.5 11.1
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 17.1 15.0 15.0 16.1
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.5 34.3 36.1 36.4
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.7 8.4 14.0 12.8
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.85 0.88 0.92 0.96
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 19,898 21,000 23,700 25,500
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 0.58 0.66 0.70