นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ความจำเป็นและความเหมาะสม รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมีดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงาน เงินปันผลต่อหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี 2560 0.57 8 กันยายน 2560
ระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 4 เดือนแรก ปี 2560 0.80 9 มิถุนายน 2560