ข้อมูลหุ้นกู้

ชื่อหุ้นกู้ มูลค่า (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ (ปี) วันที่ออก วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
คงที่ เพิ่มเติม* รวม
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 4 ครบ กำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (PS179B) 1,400 4.50% 0.10% 4.60% 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 21 กันยายน 2555 21 กันยายน 2560
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบ กำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2560 (PS179A) 600 4.50% 0.10% 4.60% 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 21 กันยายน 2555 21 กันยายน 2560
หุ้นกู้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) (PS185A) 3,000 3.99% 0.10% 4.09% 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 15 พฤษภาคม 2556 15 พฤษภาคม 2561
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (PS171A) 2,000 3.78% 0.10% 3.88% 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 31 มกราคม 2557 31 มกราคม 2560
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (PS176A) 2,000 3.61% 0.10% 3.71% 2 ปี 9 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 17 กันยายน 2557 17 มิถุนายน 2560
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PS176A) 2,000 3.80% 0.10% 3.90% 3 ปี 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 17 กันยายน 2557 17 มีนาคม 2561
หุ้นกู้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)  (PS185A) 1,000 2.58% 0.10% 2.68% 3 ปี 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 13 พฤษภาคม 2558 13 พฤษจิกายน 2561
หุ้นกู้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (“หุ้นกู้ชุดที่ 2") (PS205A) 2,000 3.13% 0.10% 3.23% 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 13 พฤษภาคม 2558 13 พฤษภาคม 2563
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562  (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) (PS193A) 2,300 2.05% 0.00% 2.05% 3 ปี 4 วันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 17 มีนาคม 2559 21 มีนาคม 2562
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562  (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) (PS199A) 1,700 2.08% 0.00% 2.08% 3 ปี 6 เดือน 2 วันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 17 มีนาคม 2559 17 กันยายน 2562