รายชื่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ ชื่อ-สกุล ติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณอรณิชา เลิศสัจจานันท์ โทรศัพท์: 02 684 8798
Email: onnicha@aira.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม โทรศัพท์: 02 680 1261
Email: therdsak@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณศรัณย์ คุณะกูล โทรศัพท์: 02 680 1281
Email: perth.kunakool@asp-intl.com
บริษัทหลักทรัพย์ บีอ็นพี พารีบาส์ จำกัด คุณชุติมา วรมนตรี โทรศัพท์: 02 6113 555
Email: chutima.wor@acls.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) คุณนฤมล เอกสมุทร โทรศัพท์: 02 618 1345
Email: narumon.e@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) คุณสมนันท์ ผลสมบูรณ์โชค โทรศัพท์: 02 638 5793
Email:   Samanun.polsomboonchok@th.nomura.com 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  คุณพรทิภา ระยับแสงเดือน โทรศัพท์: 02 657 9229
Email:  pornthipa.ra@cimb.com 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด คุณอมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล โทรศัพท์: 02 788 3609
Email: amornrat.cheevavichawalkul@citi.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ โทรศัพท์: 02 257 4633
Email: soraphob.panpiemras@clsa.com
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด  Khun Putt Virasathienpornkul โทรศัพท์: 02 614 6211
Email: Putt.virasathienpornkul@credit-suisse.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  คุณจันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล  โทรศัพท์: 02 2657 7824
Email: chanpens@th.dbsvickers.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณณัฐวัตร กิตติสมนาคุณ โทรศัพท์: 02 646 9712
Email: nattawat.k@fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด คุณวิลาสินี บุญมาสูงทรง โทรศัพท์: 02 672-5937
Email: wilasinee@globlexsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด คุณแอน จิรจริยาเวช โทรศัพท์: 02 684 2684
Email: anne.x.jirajariyavech@jpmorgan.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณสรพงษ์ จักรธีรังกูร โทรศัพท์: 02 696 0034
Email: sorapong.j@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณรัฐศักดิ์ พิริยะอนนท์ โทรศัพท์: 02-658-8857
Email: ratasakp@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด คุณวิชชุดา ปลั่งมณี โทรศัพท์: 02 680 2936
Email: wichuda_p@kks.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณกิตติสร พฤติภัทร โทรศัพท์: 02 659 7000 ext 5019
Email: kittisorn.pruitipat@krungsrisecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคซี ซีมิโก้ จำกัด คุณวรรัตน์ เผ่าภคะ โทรศัพท์: 02 264 6248
Email: woraratp@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณอำนาจ โงสว่าง โทรศัพท์: 02 648 1125
Email: amnart.n@ktbst.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด คุณแพ็ตตี้ ตอไมตรีจิตร โทรศัพท์: 02 694 7724
Email: Patti.Tomaitrichitr@macquarie.com
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณเติมพร ตันติวิวัฒน์ โทรศัพท์: 02 658 6300 Ext 1520
Email: termporn.t@maybank-ke.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณวรพจน์ หงส์ภิญโญ โทรศัพท์: 02 658 6300 Ext 1392
Email: vorapoj.h@maybank-ke.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณวนิดา ไกสเล่อร์ โทรศัพท์: 02 862 9748
Email: wanida.ge@th.oskgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด คุณจิราภรณ์ ลินมณีโชติ โทรศัพท์: 02 305 9197
Email: Jiraporn@phatrasecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย โทรศัพท์: 02 635 1700 Ext 481
Email: Danait@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณสิริการณ์ กฤษฏิ์นิพัทธ์ โทรศัพท์: 02 949 1020
Email: sirikarn.krisnipat@scb.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) คุณพรรณารายณ์ วงชาลี โทรศัพท์: 02 617 4961
Email: phannarai.von@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงค์ โทรศัพท์: 02 633 6469
Email: nathavut@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ โทรศัพท์: 02 801 9337
Email: ekkarin@trinitythai.com 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด คุณณัฐจุฑา ณ พัทลุง โทรศัพท์: 02 613 5700 Ext 5734
Email: natchutha.na-pattaloong@ubs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด คุณกิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์ โทรศัพท์: 02 659 8302
Email: kingpai@uobkayhian.co.th